Bất động sản

Thông tin dự án The Sun Avenue

Cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất; Người sử dụng đất cố ý không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước; Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết thời hạn; Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn mười hai tháng liền; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng[…]

Mua nhà dự án The Sun avenue

Theo Điều 100 của Nghị định 2004 NĐ-CP thì tố chức kinh tê được nhận nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp líe hiện dự án The sun avenue đầu tư, phương án sản xuất, Iloanh phi nông nghiệp với điều kiện đưực ban nhân dân cấp có thẩm quyền cho phép mục đích sử dụng đất. Vậy khi thực hiện í ục chuyến mục đích sử dụng đât nông nghiệp ò chức kinh tê phải có dự án đầu[…]

Căn hộ dự án The Sun Avenue

Các tổ chức kinh tế trong nước khi chuyến mục đích sử dụng đất có quyền chọn sử dụng đất dưới hình thức giao đất có tiền sử dụng đất hoặc thuê đất hay không? Theo quy định tại Điều 108 Luật đất đai, ĐiAli 11 Nghị định 142 2005 NĐ-CP, Điều 27, 28 Nghị (lmll 84 2007 NĐ-CP. Các tổ chức kinh tế trong nước được Nhà nước guid đất nông nghiệp, hoặc được Nhà nước giao đất không[…]

Thủ tục thực hiện dự án bất động sản Kim Phát

Trường hợp nào phải thực hiện thủ tục xin chủ trương châp thuận địa điểm cho phép đầu tư khi thực hiện thủ tục xin giao đât cho thuê đất để thực hiện các dự án bất động sản Kim Phát? Khi thực hiện thủ tục xin giao đất cho thuê dất (V thực hiện các dự án bất động sản thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục xin chủ trương chấp thuận địa điểm cho phép đầu[…]

Dự án The sun avenue

Hình thức sử dụng đất có bị thii đổi khi doanh nghiệp nước ngoài nhận chuyr nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án của doan nghiệp trong nước? Theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị địn 84 2007 NĐ-CP, tùy trường hợp cụ thê mà tổ chức k tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đii tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có một trăm phần t (100%) vốn nước ngoài (gọi[…]

Căn hộ dự án Novaland

Tổ chức kinh tế trong nước có đất để đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê? quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định CP, nhà đầu tư là tổ chức kinh tế trong . chỉ đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để thì họ có quyền chọn hình thức thuê, trả tiền thay cho việc giao đất có thu tiền sử. Đôi tượng nào khi được Nhà nước cho thuê đất chỉ được trả tiển[…]

Mua nhà dự án Novaland

Trường hợp nào được quyền lựa chọn giữa hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê? Theo quy định tại Điều 108 Luật đất đai, khoản 1 Điều 27 Nghị định 84 2007 NĐ-CP, những trường hợp sau đây người sử dụng đất được lựa chọn giữa hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê: 1. TỔ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất làm mặt bằng xây[…]

Dự án Novaland

Nếu hộ gia đình sử dụng diện tích đất nông nghiệp được giao vượt hạn mức từ ngày 1-1-1999 đến trước ngày 1-7-2004 đã chuyển sang thuê đất thì được tiếp tục thuê đất theo thời hạn còn lại của thời hạn thuê đất ghi trong hợp đồng thuê đất; trường hợp chưa chuyển sang thuê đất thì phải chuyển sang thuê đất từ hi;ay 1.-7-2004, thời hạn thuê đất là thời hạn còn lại của Ihời hạn giao đất[…]

Phê duyệt dự án Novaland

Trong thời gian xây dựng theo dự án Novaland được có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp dự án có Iill hạng mục công trình hoặc giai đoạn xây dựng (l()o với nhau thì miễn tiền thuê theo từng hạng mục li giai đoạn xây dựng độc lập đó; trường hợp khỏiiK tính riêng được từng hạng mục hoặc giai đoạn xáy 1 độc lập thì thời gian xây dựng được tính theo hạru: công trình có tỷ trọng vốn[…]

Kinh doanh bất động sản Kim Phát

Các thông tin cần phải co khi đưa bất động sản Kim Phát vào kỉnh doanh là gì? Theo quy định tại Điều 11 Luật kinh In động sản và hướng dẫn tại mục 2 Phần IV 13 2008 TT-BXD, tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phải có trách nhiệm công khai đầy dủ tin về bất động sản đưa vào kinh doanh, bno thông tin sau: Loại bất động sản; vị trí thông tin về quy hoạch có[…]

Ngành nghề kinh doanh bất động sản Kim Phát

Trình tự, thủ tục xác nhận V pháp định khi bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản Kim Phát doanh nghiệp? Theo quy định tại điểm 1.2 khoản 1 mục 1 Thông tư 13 2008 TT-BXD, việc xác nhận vốn pháp l khi bố sung ngành nghề kinh doanh bất động sản quy định như sau: Đối với doanh nghiệp đang hoạỉ có nhu cầu bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản thì hồ sơ xác[…]

Công trình dự án Novaland

Công trình xây dựng được đưa vào kỉnh doanh phải đáp ứng các điều kiện: Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật kinh Í bất động sản, công trình dự án Novaland xây dựng được đưa vào kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện sau: 1. Thuộc đối tượng được phép kinh doanh; 2. Đối với công trình xây dựng mới phải chất lượng theo quy định của pháp luật về xây dựng với công trình xây[…]

Mua nhà dự án Novaland

Thế nào là mua bán nh:i, trình xây dựng hình thành trong tương lai? thức mua bán trong dự án Novaland trường hợp này đượo hiện như thế nào? Theo quy định tại khoản 8 Điều 4, Điều l kinh doanh bất động sản, việc mua bán nhà, en xây dựng hình thành trong tương lai là việc nhà, công trình xây dựng mà tại thời đồng, nhà, công trình xây dựng đó chưa lim hoặc đang hình thành theo[…]

Kinh doanh bất động sản Kim Phát

Thế nào là kinh doanh bất động lt, kinh doanh dịch vụ bất động sản Kim Phát? Pháp luật Việt Nam có quy định phạm vi kinh doanh bất ^tt An hay không? 11 0 quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 4, 9 Luật Ib Ịdotinh bất động sản thì: I Kinh doanh bất động sản là việc bỏ vốn đầu tư mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất để bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê[…]

Giải đáp thắc mắc về lãi suất vay tiền

HỎI: Tôi có cho một người bạn vay một sô tiền với lải suất thấp. Nay đã quá hạn vay gần một nam nhưng bạn tôi vẫn không trả vốn lẩn lải. Vậy tôi phải làm sao để đòi lại sô tiền đa cho vay và tiền lãi phát sinh? Nguyễn Thị Ngọc Hoa (Bỉnh Chánh – TP.HCM) TRẢ LỜI: Giữa chị và người bạn của chị đã phát sinh một giao dịch dân sự, đó là hợp đồng vay[…]

Thời hạn cầm cố tài sản

Thời hạn cầm cố tài sản: Thời hạn này được tính theo thời hạn thực hiện nghĩa vụ dân sự được đảm bảo bằng cầm cố. Quyền, nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng cầm cố: a. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận cầm cô tài sản: * Bên nhận cầm cô tài sản có các quyền sau đây: – Yeu cầu người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật tài sản cầm cô phải trả lại tài[…]

Quy định pháp luật về cầm cố tài sản

Cầm cố tài sản là việc bên có nghĩa vụ giao tài sản là động sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên có quyền để đảm bảo thực hiện nghía vụ dân sự. Động sản là những tài sản có thể di chuyển được. 1. Tài sản cầm cố: Tài sản cầm cô bao gồm: Máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật liệu, hàng tiêu dùng, kim khí quý, đá quí; Tiền Việt Nam, ngoại tệ; Trái phiếu,[…]

Chính sách bồi thường khi thu hồi đất

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do nhận Min Idioán đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nuôi trồng thủy sản (không bao gồm đất rừng dụng, rừng phòng hộ) của các nông, lâm trường quốc khi Nhà nước thu hồi mà thuộc đôi tượng là cán lệ, (nhân viên của nông, lâm trường quốc doanh việc hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, được hưởng trợ cấp đang trực tiếp sản xuất[…]

Hỗ trợ khi thu hồi đất

Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất: – Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nónn nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp (kể cả đếii vườn, ao và đất nông nghiệp quy định tại mục 4 dưới đây) thì được hỗ trợ ổn định đời sống theo quy định sau đây: + Thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ ổn định đời[…]

Quy định bồi thường khi thu hồi đất

Ngoài việc được bồi thường về Nhà nước thu hồi đất, người bị thu hổi đất Mn ílược hưởng các khoản hỗ trợ nào? Ngoài việc được bồi thường về đất khi Nhà nước, thì người bị thu hồi đất còn đươc hưởng các hỗ trợ theo quy định từ Điều 18 đến Điều 23 Nghị định 2009 NĐ-CP như sau: Hỗ trợ di chuyển: Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất di chuyển chỗ ở[…]

Bất động sản Kim Phát:đề nghị cấp lại khi bị mất giấy tờ nhà đất

Trường hợp người sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất bị mất Giấy chứng nhân bất động sản Kim Phát có dược cấp lại Giấy chứng ậtl mới không? Nếu được cấp thì họ phải làm gì? Crtn cứ quy định tại Điều 24 Nghị định 88 2009 T, người sử dụng đất, người sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất nếu bị mất Giấy chứng nhận thì đui[…]

Thủ tục cấp giấy chứng nhận sở hữu căn hộ Novaland

Trình tự, thủ tục cấp Giấy cln nhận cho người nhận chuyển nhượng quyến dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, căn hộ Novaland công trình dựng của tổ chức đầu tư xây dựng để bán 11 thực hiện như thế nào? 1. Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 88 -M NĐ-CP, tổ chức đầu tư xây dựng nhà ở, công trình dựng để bán thay mặt bên nhận chuyển nhượng nộp (01) bộ hồ sơ tại[…]

Bất động sản Kim Phát: thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Người có tài sản, bất động sản Kim Phát trên đất nhưng đồng thời là người sử dụng đất thì có được l giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản hay không? Nếu được cấp Giấy chứng nhận thì thủ lược tiến hành như thế nào? 1. Người có tài sản trên đất nhưng không đồng thời If ười sử dụng đất chỉ được cấp giấy chứng nhận quyền hưu tài sản khi đáp ứng các điều kiện quy[…]

Quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trường hợp hồ sơ thuộc thẩm quyền của l h õng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện I uyêt: • Nếu người đề nghị cấp Giấy chứng nhận nộp hồ sơ ủy ban nhân dân xã, thị trấn thì úy ban nhân tù, thị trấn có trách nhiệm thực hiện các công việc: n) Kiểm tra, xác nhận vào đơn đề nghị cấp Giấy M nhận về tình trạng tranh chấp quyền sở hữu; b) Kiểm tra, xác[…]

Địa ốc Kim Phát: Nhà ở gắn liền với đất thuê có được cấp giấy chứng nhận sở hữu?

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 88 2009 Nl ) (nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuê được giấy chứng nhận quyền sở hữu với điều kiện: Việc chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất chỉ thực hiện thửa đất thuộc trường hợp được chứng nhận quyHi dụng theo quy định của pháp luật. Nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất[…]

Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Công trình xây dựng, nhà ở trong khu vực quy hoạch có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất hay không? Về nguyên tắc, nhà ở, công trình xây dựng trong khu vực quy hoạch mà có đủ giấy tờ chứng minh việc tạo lập hợp pháp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình. Trường hợp tự xây cất[…]