Bất động sản

Bất động sản Kim Phát: thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

https://findyourhome.com.vn/thong-tin-du-an/novaland-quan-7-cac-du-khu-thi-cao-cap

Người có tài sản, bất động sản Kim Phát trên đất nhưng đồng thời là người sử dụng đất thì có được l giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản hay không? Nếu được cấp Giấy chứng nhận thì thủ lược tiến hành như thế nào?
1. Người có tài sản trên đất nhưng không đồng thời If ười sử dụng đất chỉ được cấp giấy chứng nhận quyền
hưu tài sản khi đáp ứng các điều kiện quy định tại IM I Nghị định 88 2009 NĐ-CP. Cụ thể là:
– Tài sản gắn liền với đất chỉ được chứng nhận én sở hữu khi thửa đất thuộc trường hợp được chứng nhận quyền sử dụng theo quy định của pháp luật;
Tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu hợp I của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước; cộng nc làn CƯ; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ Ke nước ngoài, cá nhân nước ngoài.
2. Nếu được cấp Giấy chứng nhận thì trình tự thủ
tục quy định taị Điều 15, 20 Nghị định 88 được tiến hành như sau:
– Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận nộ Ị)
(01) bộ hồ sơ gồm có:
a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận;
b) Trường hợp chứng nhận quyền sở hữu thì nộp giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở theo quy tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 8 của Nghị định HH % NĐ-CP; trường hợp chứng nhận quyền sở hữu cônn I xây dựng thì nộp giấy tờ về quyền sở hữu công trình dựng theo quy định tại các khoản 1 và 3 Điều 9 CLIÌI, N định 88 2009 NĐ-CP; trường hợp chứng nhận quyải hữu rừng sản xuất là rừng trồng thì nộp một trong giấy tờ về quyền sở hữu rừng cây quy định tại các It
1, 2, 3, 4 và giấy tờ tại khoản 7 Điều 10 của 88 2009 NĐ-CP;
c) Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nfly
d) Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây được trường hợp trong giấy tờ quy định tại điểm b m ti đã có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng).
– Nộp hồ sơ, thẩm định và trao Giấy ch nhận:
Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liềnn đất là tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định nước ngoài thực hiện dự án đầu tư nộp hồ sơ và Giấy chứng nhận tại Văn phòng đăng ký quyền sứ I
Ilniọc Sở Tài nguyên và Môi trường. Người sử dụng (thú Hơ hữu tài sản gắn liền với đất là hộ gia đình, Ịlrtn, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở Illià tại Việt Nam, cộng đồng dân cư tại phường líò IU í và nhận Giấy chứng nhận tại Văn phòng đăng ns rI sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện. Nếu ở xã hoặc thị trấn thì nộp hồ sơ I .i 11 Giấy chứng nhận tại Văn phòng đăng ký quyền nu ‘lất cấp huyện hoặc úy ban nhân dân xã, thị xã CÓ đất, tài sản gắn liền với đất.