Bất động sản

Căn hộ dự án Novaland

Tổ chức kinh tế trong nước có đất để đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê?
quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định CP, nhà đầu tư là tổ chức kinh tế trong . chỉ đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để thì họ có quyền chọn hình thức thuê, trả tiền thay cho việc giao đất có thu tiền sử. Đôi tượng nào khi được Nhà
nước cho thuê đất chỉ được trả tiển thuê đất?
Quy định hiện hành, chỉ có người Việt Nam ngoài thực hiện các dự án Novaland đầu tư tại Việt Nam, cá nhân nước ngoài thực hiện các dự án tại Việt Nam, tố chức nước ngoài có chức năng lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền năm hoặc trả tiền thuê đất một lần cho (Điều 35, Điều 108 Luật đất đai). Tổ chức nhà nước nước, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cấp đất sau ngày 1-7-2004 (ngày Luật đất đai thi hành) khi được Nhà nước cho thuê
đất chỉ được trả tiền thuê đất hàng năm mà không được lựa chọn hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê.
Ngoài các trường hợp trên căn cứ Điều 79, 94. 95 và Điều 102 Luật đất đai, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân người nước ngoài khi thuê đâi chỉ được trả tiền thuê hàng năm để đầu tư trong các lĩnh vực sau:
1. Làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gốm.
2. Đất thăm dò, khai thác khoáng sản.
3. Đất mặt nước ven biển được Nhà nước cho thu để sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản, sản xuiìl nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muôi.
4. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối được Nhà nưd cho thuê để đầu tư nuôi trồng thủy sản.

Bài viết khác