Bất động sản

Căn hộ dự án The Sun Avenue

Các tổ chức kinh tế trong nước khi chuyến mục đích sử dụng đất có quyền chọn sử dụng đất dưới hình thức giao đất có tiền sử dụng đất hoặc thuê đất hay không?
Theo quy định tại Điều 108 Luật đất đai, ĐiAli
11 Nghị định 142 2005 NĐ-CP, Điều 27, 28 Nghị (lmll 84 2007 NĐ-CP.
Các tổ chức kinh tế trong nước được Nhà nước guid đất nông nghiệp, hoặc được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất khi dược phép chuyển mục đích sử dụng đất sang mục đích sản xuât phi nông nghiệp làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng có mục kinh doanh; đầu tư xây dựng dự án The Sun Avenue kết cấu hạ tầng để chuyểl nhượng hoặc cho thuê, xây dựng nhà ở để cho thuê thì được quyền lựa chọn sử dụng đất dưới hình thức giao có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất.
Trường hợp tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượni quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai để thực hiện dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất mà phải chuyển mục đích sử dụng đất sau khi nhận chuyển nhượng thì cũng được quyền lưu chọn sử dụng đất dưới hình thức giao đất có thu tiền stl dụng đất hoặc thuê đất.