Bất động sản

Mua nhà dự án The Sun avenue

Theo Điều 100 của Nghị định 2004 NĐ-CP thì tố chức kinh tê được nhận nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp líe hiện dự án The sun avenue đầu tư, phương án sản xuất, Iloanh phi nông nghiệp với điều kiện đưực ban nhân dân cấp có thẩm quyền cho phép mục đích sử dụng đất. Vậy khi thực hiện í ục chuyến mục đích sử dụng đât nông nghiệp ò chức kinh tê phải có dự án đầu[…]

Thông tin dự án The Sun Avenue

Cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất; Người sử dụng đất cố ý không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước; Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết thời hạn; Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn mười hai tháng liền; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng[…]

Thủ tục thực hiện dự án bất động sản Kim Phát

Trường hợp nào phải thực hiện thủ tục xin chủ trương châp thuận địa điểm cho phép đầu tư khi thực hiện thủ tục xin giao đât cho thuê đất để thực hiện các dự án bất động sản Kim Phát? Khi thực hiện thủ tục xin giao đất cho thuê dất (V thực hiện các dự án bất động sản thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục xin chủ trương chấp thuận địa điểm cho phép đầu[…]

Căn hộ dự án The Sun Avenue

Các tổ chức kinh tế trong nước khi chuyến mục đích sử dụng đất có quyền chọn sử dụng đất dưới hình thức giao đất có tiền sử dụng đất hoặc thuê đất hay không? Theo quy định tại Điều 108 Luật đất đai, ĐiAli 11 Nghị định 142 2005 NĐ-CP, Điều 27, 28 Nghị (lmll 84 2007 NĐ-CP. Các tổ chức kinh tế trong nước được Nhà nước guid đất nông nghiệp, hoặc được Nhà nước giao đất không[…]

Căn hộ dự án Novaland

Tổ chức kinh tế trong nước có đất để đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê? quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định CP, nhà đầu tư là tổ chức kinh tế trong . chỉ đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để thì họ có quyền chọn hình thức thuê, trả tiền thay cho việc giao đất có thu tiền sử. Đôi tượng nào khi được Nhà nước cho thuê đất chỉ được trả tiển[…]

Dự án The sun avenue

Hình thức sử dụng đất có bị thii đổi khi doanh nghiệp nước ngoài nhận chuyr nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án của doan nghiệp trong nước? Theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị địn 84 2007 NĐ-CP, tùy trường hợp cụ thê mà tổ chức k tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đii tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có một trăm phần t (100%) vốn nước ngoài (gọi[…]

Dự án Novaland

Nếu hộ gia đình sử dụng diện tích đất nông nghiệp được giao vượt hạn mức từ ngày 1-1-1999 đến trước ngày 1-7-2004 đã chuyển sang thuê đất thì được tiếp tục thuê đất theo thời hạn còn lại của thời hạn thuê đất ghi trong hợp đồng thuê đất; trường hợp chưa chuyển sang thuê đất thì phải chuyển sang thuê đất từ hi;ay 1.-7-2004, thời hạn thuê đất là thời hạn còn lại của Ihời hạn giao đất[…]

Mua nhà dự án Novaland

Trường hợp nào được quyền lựa chọn giữa hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê? Theo quy định tại Điều 108 Luật đất đai, khoản 1 Điều 27 Nghị định 84 2007 NĐ-CP, những trường hợp sau đây người sử dụng đất được lựa chọn giữa hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê: 1. TỔ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất làm mặt bằng xây[…]

Kinh doanh bất động sản Kim Phát

Các thông tin cần phải co khi đưa bất động sản Kim Phát vào kỉnh doanh là gì? Theo quy định tại Điều 11 Luật kinh In động sản và hướng dẫn tại mục 2 Phần IV 13 2008 TT-BXD, tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phải có trách nhiệm công khai đầy dủ tin về bất động sản đưa vào kinh doanh, bno thông tin sau: Loại bất động sản; vị trí thông tin về quy hoạch có[…]

Phê duyệt dự án Novaland

Trong thời gian xây dựng theo dự án Novaland được có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp dự án có Iill hạng mục công trình hoặc giai đoạn xây dựng (l()o với nhau thì miễn tiền thuê theo từng hạng mục li giai đoạn xây dựng độc lập đó; trường hợp khỏiiK tính riêng được từng hạng mục hoặc giai đoạn xáy 1 độc lập thì thời gian xây dựng được tính theo hạru: công trình có tỷ trọng vốn[…]

Công trình dự án Novaland

Công trình xây dựng được đưa vào kỉnh doanh phải đáp ứng các điều kiện: Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật kinh Í bất động sản, công trình dự án Novaland xây dựng được đưa vào kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện sau: 1. Thuộc đối tượng được phép kinh doanh; 2. Đối với công trình xây dựng mới phải chất lượng theo quy định của pháp luật về xây dựng với công trình xây[…]

Ngành nghề kinh doanh bất động sản Kim Phát

Trình tự, thủ tục xác nhận V pháp định khi bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản Kim Phát doanh nghiệp? Theo quy định tại điểm 1.2 khoản 1 mục 1 Thông tư 13 2008 TT-BXD, việc xác nhận vốn pháp l khi bố sung ngành nghề kinh doanh bất động sản quy định như sau: Đối với doanh nghiệp đang hoạỉ có nhu cầu bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản thì hồ sơ xác[…]

Kinh doanh bất động sản Kim Phát

Thế nào là kinh doanh bất động lt, kinh doanh dịch vụ bất động sản Kim Phát? Pháp luật Việt Nam có quy định phạm vi kinh doanh bất ^tt An hay không? 11 0 quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 4, 9 Luật Ib Ịdotinh bất động sản thì: I Kinh doanh bất động sản là việc bỏ vốn đầu tư mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất để bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê[…]

Mua nhà dự án Novaland

Thế nào là mua bán nh:i, trình xây dựng hình thành trong tương lai? thức mua bán trong dự án Novaland trường hợp này đượo hiện như thế nào? Theo quy định tại khoản 8 Điều 4, Điều l kinh doanh bất động sản, việc mua bán nhà, en xây dựng hình thành trong tương lai là việc nhà, công trình xây dựng mà tại thời đồng, nhà, công trình xây dựng đó chưa lim hoặc đang hình thành theo[…]