Bất động sản

Chính sách bồi thường khi thu hồi đất

http://nhadepsaigon.net/bao-gia/93/bao-gia-thi-cong-xay-nha-phan-tho-va-nhan-cong-hoan-thien.html

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do nhận Min Idioán đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nuôi trồng thủy sản (không bao gồm đất rừng dụng, rừng phòng hộ) của các nông, lâm trường quốc khi Nhà nước thu hồi mà thuộc đôi tượng là cán lệ, (nhân viên của nông, lâm trường quốc doanh việc hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, được hưởng trợ cấp đang trực tiếp sản xuất lâm nghiệp; hộ gia đình, cá nhân nhận khoán trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có nguồn sống từ sản xuất nông nghiệp thì được hỗ trợ bằng hỗ trợ cao nhất bằng giá đất bồi thường tính tích đất thực tế thu hồi, nhưng không vượt giao đất nông nghiệp tại địa phương.
– Hộ gia đình, cá nhân được bồi thường bằng đái nông nghiệp thì được hỗ trợ ổn định sản xuất, bao gồm hỗ trợ giống cây trồng, giống vật nuôi cho sản xuất nôn nghiệp, các dịch vụ khuyến nông, khuyến lầm, dịch vụ bảo vệ thực vật, thú y, kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi kỹ thuật nghiệp vụ đối với sản xuất, kinh doanh dịch vụ công thương nghiệp.
Hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp trong khu dân cư; đất vườn, ao không được công nhận đất ở:
– Hộ gia đình, cá nhân khi bị thu hồi đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở trong khu dân cư nhưnn không được công nhận là đất ở; đất vườn, ao trong thửa đất có nhà ở riêng lẻ; đất vườn, ao trong cùng thií đất có nhà ở dọc kênh mương và dọc tuyến đường gia» thông thì ngoài việc được bồi thường theo giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm còn được hỗ trợ bằng 30% n 70% giá đất ở của thửa đất đó; diện tích được hỗ trự không quá 5 lần hạn mức giao đất ở tại địa phương.
– Hộ gia đình, cá nhân khi bị thu hồi đất nô)i nghiệp trong địa giới hành chính phường, trong khu dần cư thuộc thị trân, khu dân cư nông thôn; thửa đ.il nông nghiệp tiếp giáp với ranh giới phường, ranh g l khu dân cư thì ngoài việc được bồi thường theo giá (1.11 nông nghiệp còn được hỗ trợ bằng 20% – 50% giá ở trung bình của khu vực có đất thu hồi theo quy địnl trong Bảng giá đất của địa phương; diện tích được hỗ trợ không quá 5 lần hạn mức giao đất ở tại địa phương.