Bất động sản

Công trình dự án Novaland

http://vanphongsg.com/van-phong-cho-thue/cho-thue-van-phong-quan-1-c1.html

Công trình xây dựng được đưa vào kỉnh doanh phải đáp ứng các điều kiện:
Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật kinh Í bất động sản, công trình dự án Novaland xây dựng được đưa vào kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện sau:
1. Thuộc đối tượng được phép kinh doanh;
2. Đối với công trình xây dựng mới phải chất lượng theo quy định của pháp luật về xây dựng với công trình xây dựng đã qua sử dụng thì chất lượng do các bên thỏa thuận trong hợp đồng:,
3. Không có tranh chấp về quyền sở hữu;
4. Không bị kê biên để thi hành án hoặc hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nư thẩm quyền;
5. Không nằm trong khu vực cấm xây dựng quy định của pháp luật về xây dựng;
Có hồ sơ bao gồm giây chứng nhận quyền sở hữu cóng trình xây dựng và quyền sử dụng đất hoặc tở hợp pháp chứng minh quyền sở hữu, quyền sử
• theo quy định của pháp luật đôi với công trình xây có sẵn; giấy phép xây dựng hoặc hồ sơ dự án thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt dối với trình đang xây dựng; thiết kế bản vẽ thi công, hồ công và biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào đối với công trình xây dựng thuộc dự án khu đô, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỳ thuật khu nghiệp chưa có giây chứng nhận quyền sở hữu, sứ dụng; hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công (lộ xây dựng công trình xây dựng đã được phê (lối với công trình xây dựng hình thành.