Bất động sản

Dự án Novaland

Nếu hộ gia đình sử dụng diện tích đất nông nghiệp được giao vượt hạn mức từ ngày 1-1-1999 đến trước ngày 1-7-2004 đã chuyển sang thuê đất thì được tiếp tục thuê đất theo thời hạn còn lại của thời hạn thuê đất ghi trong hợp đồng thuê đất; trường hợp chưa chuyển sang thuê đất thì phải chuyển sang thuê đất từ hi;ay 1.-7-2004, thời hạn thuê đất là thời hạn còn lại của Ihời hạn giao đất đó.
– Nêu cá nhân sử dụng diện tích đất nông nghiệp lược giao vượt hạn mức trước ngày 1-7-2004 thì phải chuyển sang thuê đất kể từ ngày 1-7-2004; thời hạn thuê là thời hạn còn lại của thời hạn giao đất đó.
Đối với đất nông nghiệp khác:
– Thời hạn giao đất đối với hộ gia đình, cá nhân là mươi năm;
– Thời hạn cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhânlà không quá năm mươi năm;
– Thời hạn giao đất hoặc cho thuê đất đối với tổ chức kinh tế là thời hạn được xác dịnh trong dự án Novaland; quá thời hạn là năm mươi năm hoặc bảy mươi dôi với dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn ehộm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế – xã khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn cần thời hạn dài hơn.
Thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, ,hiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; tổ chức kinh tế gia đình, cá nhân để sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; tổ chức kinh tế để các dự án đầu tư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài tố chức, cá nhân nước ngoài để thực hiện các
• Đầu tư tại Việt Nam được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá năm mươi năm; đối với dự án có vốn đầu tư dn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có diều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn mà cần thời hạn dài hơn thì thời hạn giao đất, cho thuê đất là không quá bảy mươi năm.

Bài viết khác