Bất động sản

Dự án The sun avenue

Hình thức sử dụng đất có bị thii đổi khi doanh nghiệp nước ngoài nhận chuyr nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án của doan nghiệp trong nước?
Theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị địn 84 2007 NĐ-CP, tùy trường hợp cụ thê mà tổ chức k tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đii tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có một trăm phần t (100%) vốn nước ngoài (gọi chung là tổ chức kinh tế đầu tư nước ngoài khi nhận chuyên nhượng một toàn bộ dự án của doanh nghiệp trong nước mv đổi hình thức sử dụng đất nếu đất đó doanh rong nước sử dụng dưới hình thức giao. Cụ thể các trường hợp sau:
Trường hợp dự án The Sun Avenue được chuyến nhượng mà trong chuyển nhượng là tổ chức kinh tế trong nước nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, nhận nhượng quyền sử dụng đất mà số tiền sử dụng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả nguồn gốc từ ngân sách nhà nưổc thì giá trị xứ dụng đất được tính chung trong tổng giá trị chuyển nhượng dự án; tổ chức kinh tế có vốn nước ngoài lập thủ tục thuê đất của Nhà nước phải trả tiền thuê đất.
Trường hợp dự án được chuyến nhượng mà trong
chuyển nhượng là tổ chức kinh tế trong nước nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, nhận quyền sử dụng đất mà số tiền sử dụng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả từ ngân sách nhà nước hoặc đất thuê của hoặc đất được Nhà nước giao không thu tiền đất tổ góp vốn bằng quyền sử dụng đất thì giá dụng dất không được tính trong tổng giá trị huyển nhượng dự án; tổ chức kinh tế có vốn ngoài lập thủ tục thuê đất của Nhà nước thức trả tiền thuê đất hàng năm hoặc trả tiền mật lẩn cho cả thời gian thuê.