Bất động sản

Giải đáp thắc mắc về lãi suất vay tiền

Báo giá xây dựng nhà Kiến Trúc Vàng

HỎI: Tôi có cho một người bạn vay một sô tiền với lải suất thấp. Nay đã quá hạn vay gần một nam nhưng bạn tôi vẫn không trả vốn lẩn lải. Vậy tôi phải làm sao để đòi lại sô tiền đa cho vay và tiền lãi phát sinh?
Nguyễn Thị Ngọc Hoa (Bỉnh Chánh – TP.HCM) TRẢ LỜI:
Giữa chị và người bạn của chị đã phát sinh một giao dịch dân sự, đó là hợp đồng vay tài sản mà cụ thể là hợp đồng vay tiền.
Theo đó nghĩa vụ trả nợ của bên vay được Điều 471 Bộ luật Dân Sự quy định như sau:
– Bên vay tài sản là tiền, thì phải trả đủ tiền khi đến hạn, nếu vay tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng so lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thoa thuận khac.
– Trong trường hợp bên vay không thê trả vật, thì có thể trả bằng tiền theo giá trị của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý.
– Trong trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả nợ không đầy đủ, thì bên vay phải trả lãi đối vói khoản nợ chạm trả theo lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn của Ngân hàng Nhà nước tương ứng với thời hạn chậm trả tại thời điểm trả nợ, nếu có thỏa thuận.
– Trong trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ, thì bên vay phải trả lãi trên nợ gốc và lãi theo lãi suất nợ quá hạn của Ngân hàng Nhà nước tương ứng với thòi hạn vay tại thòi điem trả nợ.
Các tranh chấp về hợp đồng vay tiền là tranh chấp dân sự, thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. Do đó, nếu hai bên thương lượng giải quyết không xong chị có quyền làm đơn khố kiện tại Tòa án quận nơi cư trú của người bạn thiếu nợ chị yêu cầu Tòa án giải quyết buộc người vay phải trả lại số tiền vay cùng tiền lãi phát sinh cho chị theo quy định của pháp luật dân sự về hợp đồng vay tai sản đă nói ở trên và theo thẩm quyền của tòa án được quy định tại Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự ngẩy 29/11/1989.