Bất động sản

Hỗ trợ khi thu hồi đất

Báo giá sửa chữa nhà của Kiến Trúc Vàng

Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất:
– Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nónn nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp (kể cả đếii vườn, ao và đất nông nghiệp quy định tại mục 4 dưới đây) thì được hỗ trợ ổn định đời sống theo quy định sau đây:
+ Thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ ổn định đời trong thời gian 6 tháng nếu không phải di chuyển ch ở và trong thời gian 12 tháng nếu phải di chuyển chè ở; trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kin tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ tối dặ là 24 tháng;
+ Thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiộu đang sử dụng thì được hỗ trợ ổn định đời sống trong 12 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong pởi gian 24 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ tối đa là 36 tháng;
Mức hỗ trợ cho một nhân khẩu quy định tại 2 hợp nêu trên được tính bằng tiền tương đương 30 nạo trong 1 tháng theo thời giá trung bình tại thời hỗ trợ của địa phương.
– Khi Nhà nước thu hồi đất của tổ chức kinh tế, sản xuất, kinh doanh có đăng ký kinh doanh, mà bị sản xuất, kinh doanh, thì được hỗ trợ cao nhất một năm thu nhập sau thuế, theo mức thu bình quân của ba năm liền kề trước đó được cơ thuế xác nhận.