Bất động sản

Kinh doanh bất động sản Kim Phát

BĐS địa ốc kim Phát

Các thông tin cần phải co khi đưa bất động sản Kim Phát vào kỉnh doanh là gì?
Theo quy định tại Điều 11 Luật kinh In động sản và hướng dẫn tại mục 2 Phần IV 13 2008 TT-BXD, tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phải có trách nhiệm công khai đầy dủ tin về bất động sản đưa vào kinh doanh, bno thông tin sau: Loại bất động sản; vị trí thông tin về quy hoạch có liên quan đến quy mô, diện tích của bất động sản; đặc đirni, công năng sử dụng, chất lượng của bất trạng các công trình hạ tầng, các dịch vụ xã hội có liên quan đến bất động sản lý của bất động sản bao gồm hồ sơ, giây trt sở hữu, quyền sử dụng bất động sản và quan đến việc tạo lập bất động sản; lịch sứ vé dụng bất động sản; các hạn chế về
bất động sản (nếu có); giá bán, chuyển nhượng, thuê mua bất động sản; quyền và lợi ích của người liên quan.
: Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản?
quy dịnh tại, khoản 2 Điều 8, Điều 56, 57 Luật bất động sản, Điều 21 Nghị định 153 2007
mục 1 Phần IV Thông tư 13 2008 TT-BXD, điều n llilHih lập sàn giao dịch giao dịch bất động sản được như sau:
giao dịch bất động sản phải là pháp nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh thảnh lập sàn giao dịch bất động sản thì sàn phải có tư cách pháp nhân hoặc sử dụng nhân của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh để hoạt động. Phải có ít nhất hai chỉ môi giới bất động sản, nếu kinh dịch bất động sản có dịch vụ định giá thì phải có ít nhất hai người có chứng chỉ
Quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản vật chất, kỹ thuật phù hợp với nội dung giao dịch bất động sản như sau:
bất động sản phải có diện tích tối thiểu 50 m2 phục vụ cho hoạt động môi giới, giao dịch và thêm 20 m2 cho mỗi hoại dịch vụ bổ sung, đồng thời đảm bảo có trang hợp với nội dung hoạt động;
– Sàn giao dịch bất động sản phải có tên, và phải có địa chỉ giao dịch ổn định tối thiểu trong hạn 1 năm (12 tháng).
4. Có người quản lý, điều hành sàn giao dịch động sản đáp ứng các điều kiện sau:
– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình Hự chấp hành án phạt tù;
– Có giấy chứng nhận đã hoàn thành khổ.M (1à bồi dưỡng kiến thức về quản lý, điều hành sàn bất động sản;
– Không bị cấm hành nghề theo quyết định quan có thẩm quyền.

Kinh doanh bất động sản Kim Phát

BĐS địa ốc kim Phát

Thế nào là kinh doanh bất động lt, kinh doanh dịch vụ bất động sản Kim Phát? Pháp luật Việt Nam có quy định phạm vi kinh doanh bất ^tt An hay không?
11 0 quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 4, 9 Luật Ib Ịdotinh bất động sản thì:
I Kinh doanh bất động sản là việc bỏ vốn đầu tư mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất để bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, mua nhằm mục đích sinh lợi.

Tú chức, cá nhân trong nước được kinh doanh bất trong phạm vi sau đây: tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán,cho thuê mua; mua nhà, công trình xây dựng cho thuê, cho thuê mua;
– Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lạ đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng đất thuê để cho thuê đất đã có hạ tầng;
– Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đầu công trình hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê; quyền sử dụng đất đã có hạ tầng để cho thuê lại.
1. Kinh doanh dịch vụ bất động sản là các h động hỗ trợ kinh doanh bất động sản và thị trườnt: động sản, bao gồm các dịch vụ môi giới bất độn : định giá bất động sản, sàn giao dịch bất động sá vấn bất động sản, đấu giá bất động sản, quảng crtti động sản, quản lý bất động sản.