Bất động sản

Mua nhà dự án Novaland

Trường hợp nào được quyền lựa chọn giữa hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê?
Theo quy định tại Điều 108 Luật đất đai, khoản 1 Điều 27 Nghị định 84 2007 NĐ-CP, những trường hợp sau đây người sử dụng đất được lựa chọn giữa hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê:
1. TỔ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh, dự án Novaland sử dụng đất dể xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; tổ chức kinh tế sử dụng đất vào mục đích đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng dể chuyển nhượng hoặc cho thuê, sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muôi, đất thực hiện dự án xây dựng nhà ở để cho thuê được lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê trá tiền thuê đất hàng năm.
2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam (kể cả dự án xây dựnK nhà ở để cho thuê) được lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm hoặc trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê.
3. TỔ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã thuê đất của Nhà nước drt làm mầt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh, xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh, xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thui
limn chuyển sang hình thức giao đất có thu tiền sử có nhu cầu và phải thực hiện nghĩa vụ tài quy định của pháp luật.

Mua nhà dự án Novaland

Thế nào là mua bán nh:i, trình xây dựng hình thành trong tương lai? thức mua bán trong dự án Novaland trường hợp này đượo hiện như thế nào?
Theo quy định tại khoản 8 Điều 4, Điều l kinh doanh bất động sản, việc mua bán nhà, en xây dựng hình thành trong tương lai là việc nhà, công trình xây dựng mà tại thời đồng, nhà, công trình xây dựng đó chưa lim hoặc đang hình thành theo hồ sơ dự án, thi A vẽ thi công và tiến độ cụ thể.
Cách thức mua bán trong trường hợp nit v hiện như sau:
1. Chủ đầu tư dự án kinh doanh bát. 10 khách hàng dược thỏa thuận trong hợp đồng về việc mua bán nhà, công trình xây dựng hình thành trong lai theo hình thức ứng tiền trước và phải bảo đảm Hc nguyên tắc sau đây:
a) Việc ứng tiền trước được thực hiện nhiều lần, Ul) (lầu chỉ được thực hiện khi chủ đầu tư đã xây dựng ệtl HỚ hạ tầng phục vụ cho bất động sản theo nội dung, RỊận !ộ của dự án đã được phê duyệt, các lần huy động IC theo phù hợp với tiến độ thực hiện đầu tư tạo lập tlAl lộng sản;
l ) Chủ đầu tư phải sử dụng đúng mục đích tiền ứng pilOr cứa khách hàng để đầu tư tạo lập bất động sản;
b) Khách hàng ứng tiền trước được hưởng giá mua, huyên nhượng bất dộng sản tại thời điểm ký hợp I lĩ, I rừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;
B (I) Trường hợp chủ đầu tư giao bất động sản chậm It (lọ i;hi trong hợp đồng thì phải chịu trách nhiệm với pill luing theo hợp đồng và phải trả cho khách hàng khoan tiền lãi của phần tiền ứng trước tính theo lãi M Vin n^ân hàng thương mại tại thời điểm giao bất Nitn lương ứng với thời gian chậm tiến độ;
rt) Tnrờng hợp khách hàng không thực hiện đúng Hi v việc ứng tiền trước trong hợp đồng thì phải trách nhiệm với chủ đầu tư theo hợp đồng và phải thủ đầu tư một khoản tiền lãi của số tiền chậm 1 1 I I I ( lãi suất vay ngân hàng thương mại tại thời Mi MAn tương ứng với thời gian chậm trả;
Vl0 rliọn lãi suất vay ngân hàng thương mại quy
định tại điểm d và điểm đ của nêu trên phải được ihiVH thuận trong hợp đồng.

Bài viết khác