Bất động sản

Ngành nghề kinh doanh bất động sản Kim Phát

http://vanphongsg.com/van-phong-cho-thue/cho-thue-van-phong-quan-1-c1.html

Trình tự, thủ tục xác nhận V pháp định khi bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản Kim Phát doanh nghiệp?
Theo quy định tại điểm 1.2 khoản 1 mục 1 Thông tư 13 2008 TT-BXD, việc xác nhận vốn pháp l khi bố sung ngành nghề kinh doanh bất động sản quy định như sau: Đối với doanh nghiệp đang hoạỉ có nhu cầu bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản thì hồ sơ xác nhận vốn pháp định phải có văi xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập về mứ có thuộc sở hữu của doanh nghiệp đó được ghi cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm (năm đăng ký hoặc năm trước liền kề năm đảm bảo lớn hơn hoặc bằng mức vốn pháp định 11 định tại Nghị định 153 2007 NĐ-CP (6 tỷ),
Người Việt Nam định cư nước ngoài có được mua nhà để bán, cho thuê
Theo quy định tại Điều 21, Điều 22, nhà ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài tít nhà ở để bán, cho thuê mua. Trường hợp phải bán cho tổ chức, cá nhân trong nước, định cư ở nước ngoài thuộc diện được tại Việt Nam.
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có đưực nhận chuyến nhượng quyền sử dụng đất, đầu tư công trình hạ tầng để chuyển cho thuê; thuê quyền sử dụng đất để đầu tư và cho thuê lại đất đã có hạ tầng?
Theo quy định tại Điều 10 Luật kinh doanh bất động sản, khoản 3 Điều 93, khoản 1 Điều 99 Luật đất đai Việt Nam định cư ở nước ngoài được Nhà nước, cho thuê đất; được thuê đất, thuê lại đất của tổ tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định fngoài khác để đầu tư công trình hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại đất dã có hạ tầng, người Việt Nam định cư ở nước ngoài không được nhượng quyền sử dụng đất, đầu tư công để chuyển nhượng, cho thuê nhưng được sử dụng đất để đầu tư hạ tầng và cho thuê cơ sở hạ tầng.