Bất động sản

Phê duyệt dự án Novaland

Trong thời gian xây dựng theo dự án Novaland được có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp dự án có Iill hạng mục công trình hoặc giai đoạn xây dựng (l()o với nhau thì miễn tiền thuê theo từng hạng mục li giai đoạn xây dựng độc lập đó; trường hợp khỏiiK tính riêng được từng hạng mục hoặc giai đoạn xáy 1 độc lập thì thời gian xây dựng được tính theo hạru: công trình có tỷ trọng vốn lớn nhất.
Trường hợp người thuê đất sử dụng đất vào đích sản xuất nông nghiệp (trồng cây lâu năm) thon án được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì thời gian dựng cơ bản vườn cây được miễn tiền thuê đất áp đối với từng loại cây thực hiện theo quy trình kỹ tli trồng và chăm sóc cây lâu năm do Bộ Nông nghii ịi Phát triển nông thôn quy định.
2. Kể từ ngày xây dựng hoàn thành dưa dự ;m V hoạt động, cụ thế như sau:
– Ba (3) năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh khuyến khích đầu tư; tại cơ sở sản xuất kinh doanl) I
win tổ chức kinh tế thực hiện di dời theo quy hoạch, di ffti do ô nhiễm môi trường.
– Bảy (7) năm đối với dự án đầu tư vào địa bàn có kiện kinh tế – xã hội khó khăn; dự án thuộc Danh ptiic lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư.
– Mười một (11) năm đối với dự án đầu tư tại địa bàn diều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; dự án puiộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư được đầu tư bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.
– Mười lăm (15) năm đối với dự án thuộc Danh mục vực khuyên khích đầu tư được đầu tư tại địa bàn có kiện kinh tê – xã hội đặc biệt khó khăn.
3. Dự án dang sử dụng đất được giao khi chuyển ling thuê đất, nếu dự án đó thuộc đối tượng được miễn thuê đất theo quy định tại điểm 1, 3, 4 của câu trả líu này thì được miễn tiền thuê đất cho thời gian còn lại thời hạn được miễn tiền thuê đất.
4. Dự án gặp khó khăn phải tạm ngừng xây dựng, ngừng hoạt động được miễn tiền thuê đất, thuê mặt trong thời gian tạm ngừng xây dựng cơ bản, tạm ngừng hoạt động theo sự xác nhận của cơ quan cấp giấy đầu tư hoặc cấp dăng ký kinh doanh.
5. Dự án xây dựng trụ sở làm việc của các cơ quan 4ụi diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài và cơ t ium đại diện của tổ chức quôc tế tại Việt Nam thực lni. li theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên ortc theo nguyên tắc có đi có lại.
6. Miễn tiền thuê đất đến năm thuế 2010 đối với diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức theo quy l của pháp luật cho từng vùng đối với hộ nông nông trường viên, xã viên hợp tác xã nông nghirp giao khoán của doanh nghiệp, hợp tác xã sản nghiệp nay phải chuyển sang thuê đất và ký thuê đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền định của Luật đất đai.
9. Các trường hợp khác do Thủ tướng Clnnlt quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng, Thủ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bài viết khác