Bất động sản

Quy định bồi thường khi thu hồi đất

Mua căn hộ Novaland quận 2

Ngoài việc được bồi thường về Nhà nước thu hồi đất, người bị thu hổi đất Mn ílược hưởng các khoản hỗ trợ nào?
Ngoài việc được bồi thường về đất khi Nhà nước, thì người bị thu hồi đất còn đươc hưởng các hỗ trợ theo quy định từ Điều 18 đến Điều 23 Nghị định 2009 NĐ-CP như sau:
Hỗ trợ di chuyển:
Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất
di chuyển chỗ ở thì được hỗ trợ kinh phí để di
Tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất sử dụng đất hợp pháp khi Nhà nước thu hồi di chuyển cơ sở sản xuất, kinh doanh thì được kinh phí để tháo dỡ, di chuyển và lắp đặt.
Người bị thu hồi đất ở mà không còn chỗ ở khác thời gian chờ tạo lập chỗ ở mới bố trí vào khu dân cư) được bố trí vào nhà ở tam hoăc hỗ trơ tiền ăn ở.
Hỗ trợ tái định cư đôi với trường hợp thu hồi nhà ở:đất ở tái định cư được thực hiện theo nhà, nhiều mức diện tích khác nhau phù hợp thường và khả năng chi trả của người đượcvới hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất ở mà không có chỗ ở nào khác thì được giao đất ở hoặc nhà ở tái định cư.
– Hộ gia dinh, cá nhân nhận đất ở, nhà ở tái định cư mà số tiền được bồi thường, hỗ trợ nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu thì được hỗ trợ khoản chênh lệch đó; trường hợp không nhận đất ở, nhà ở tại khu tái định cư thì được nhận tiền tương đương với khoản chênh lệch dó.
Ngoài các trường hợp trên, hộ gia dinh, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất ở phải di chuyển chỗ ở mà tự lo chỗ ở thì được hỗ trợ một khoản tiền bằng suất đilu tư hạ tầng tính cho một hộ gia đình tại khu tái định cư tập trung.