Bất động sản

Quy định pháp luật về cầm cố tài sản

http://nhadepsaigon.net/bao-gia/17/bao-gia-thiet-ke-nha-tphcm.html

Cầm cố tài sản là việc bên có nghĩa vụ giao tài sản là động sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên có quyền để đảm bảo thực hiện nghía vụ dân sự.
Động sản là những tài sản có thể di chuyển được.
1. Tài sản cầm cố:
Tài sản cầm cô bao gồm: Máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật liệu, hàng tiêu dùng, kim khí quý, đá quí; Tiền Việt Nam, ngoại tệ; Trái phiếu, cổ phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi, thương phiếu, các giấy tờ khác trị giá được bằng tiền; Quyền tài sản phát sinh từ quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp; quyền đoi nợ, quyền được nhận số tiền bảo hiếm, các quyền tài sản khác phát sinh từ hợp đồng hoặc từ cac chứng từ phap lý khác; Quyền đối vói phần vốn góp trong doanh nghiệp, kể cả trong doanh nghiệp co vốn đầu tư nước ngoài; Quyền khai thác tài nguyên, thiên nhiên theo quy định của pháp luật; Tàu biển theo quy định của Bộ Luật Hàng Hải Việt Nam, tàu bay theo quy định của Luật Hàng Không Dẩn Dụng Việt Nam trong trường hợp được cẩm cố; Lọi tức, các quyền phát sinh từ tài sản cầm cố; Các tài sản khác theo quy định của pháp luật.
2. Hình thức, nội dung chủyếu của cầm cố:
a. Hình thức: Cầm cố tài sản phải được lập thành văn bản có thể lập riêng hoặc ghi trong hợp đồng chính. Văn ban cầm cô tai sản có chứng nhận của công chứng Nhà nước hoặc chứng thực của Uy ban nhân dân cấp có thẩm quyền nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định; trong trường hợp pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì việc cầm co tai san cũng phải được đăng ký.
b. Nội dung: Trong hợp đồng cầm cố phải thể hiện các nỗi dung chủ yếu như nghĩa vụ được bảo đảm (cầm cô đê bảo đảm việc trả nợ vay…); mô tả tài sản cầm cố: chủng loại, số lượng); Giá trị tài sản cầm cố, nếu các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định; bên giữ tài sản cầm cố: có thể là bên nhận cầm cô ẹìữ hoặc bên cầm cố giữ tài sản cam cô hoặc giao cho ngưòi thứ ba giữ; Quyền và nghĩa vụ của các ben; Cac trường hợp xử lỷ và phương thức xử lý tài sản cầm cỗ; Các thỏa thuận khác.
Trong trường hợp cầm cô bằng tài sản hình thành trong tương lai (là những tài sản sẽ được hình thành sau thời điểm giao kết hợp đồng cầm cố và sẽ thuộc quyền sở hữu của các bên như hoa lợi,
lọi tức, tài sản hình thành từ vốn vay), thì bên cầm cố có quyền sở hữu đối với tài sản đó, các bên có thể thỏa thuận lập phụ lục hợp đồng, trong đó mô tả tài sản, giá trị tài sản, nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.