Bất động sản

Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cho thue nha xuong Nhat Viet

Công trình xây dựng, nhà ở trong khu vực quy hoạch có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất hay không?
Về nguyên tắc, nhà ở, công trình xây dựng trong khu vực quy hoạch mà có đủ giấy tờ chứng minh việc tạo lập hợp pháp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình. Trường hợp tự xây cất không có giấy tờ chứng minh việc tểl hợp pháp thì không được cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình, trừ một so t hợp quy định tại điểm h khoản 1 Điều 8 khoản 1 Điều 9 Nghị định 88 2009 NĐ-CP sau:
Đối với nhà ở: Trường hợp cá nhân không có một trong những giấy tờ theo quy định pháp luật để chứng minh việc tạo lập hợp phí nhà ở (tham khảo các loại giây tờ tại các điểm a, b, I và e khoản 1 Điều 8 Nghị định 88 2009 NĐ-CP) có giấy xác nhận của úy ban nhân dân cấp giấy xây dựng trước ngày 1-7-2006, nhà ở không tranh châp, được xây dựng trước khi có quy hoạch đất, quy hoạch xây dựng hoặc phải phù hợp hoạch đối với trường hợp xây dựng sau khi có quy quyền sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, hoạch điểm dân cư nông thôn theo quy định của pháp luật. Trường hợp nhà ở xây dựng từ ngày 1-7-thì phải có giấy tờ xác nhận của ủy ban nhân dân về nhà ở không thuộc trường hợp phải xin giấy xây dựng, không có tranh chấp và đáp ứng điều quy hoạch như trường hợp nhà ở xây dựng trước 1-7-2006.