Bất động sản

Quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Dự án novaland tân bình giá rẻ

Trường hợp hồ sơ thuộc thẩm quyền của l h õng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện I uyêt:
• Nếu người đề nghị cấp Giấy chứng nhận nộp hồ sơ ủy ban nhân dân xã, thị trấn thì úy ban nhân tù, thị trấn có trách nhiệm thực hiện các công việc:
n) Kiểm tra, xác nhận vào đơn đề nghị cấp Giấy M nhận về tình trạng tranh chấp quyền sở hữu;
b) Kiểm tra, xác nhận vào sơ đồ nhà ở hoặc công Háy dựng (trừ trường hợp sơ đồ nhà ở hoặc công xAy dựng đã có xác nhận của tổ chức có tư cách nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động động bố công khai kết quả kiểm tra hồ sơ tại Uy ban nhân dân xã, thị trấn trong thời hạn 15 Ị xi‘m xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội
d) Gửi hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quviMi dụng đất cấp huyện để thực hiện các thủ tục c l p chứng nhận.
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cõ h có trách nhiệm thực hiện các nội dung công việc.
Gửi hồ sơ đến ủy ban nhân dân cấp xã ! I kiến xác nhận và công khai kết quả theo yêu Cltu định tại các điểm a, b và c nêu trên đối với trườnn nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụun câp huyện;
Kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa troníí tr hợp cần thiết; xác định đủ điều kiện hay không đủ kiện chứng nhận quyền sở hữu tài sản và xác nhạn đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận.
Trường hợp cần xác minh thêm thông tin ví kiện chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi phải ý kiến cơ quan quản lý về nhà ở, công trình xây (I cơ quan quản lý nông nghiệp cấp huyện. Trong thời không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày H được phiếu lấy ý kiến, cơ quan quản lý về nhà ở, eft trình xây dựng, cơ quan quản lý nông nghiệp có 11 nhiệm trả lời bằng văn bản cho Văn phòng đ;ihi: quyền sử dụng đất;
Chuẩn bị hồ sơ kèm theo trích lục bản flit chính hoặc trích đo địa chính thửa đất (nơi chưa có I đồ địa chính) để Phòng Tài nguyên và Môi trường Úy ban nhân dân cùng cấp ký Giấy chứng nhận;
Trao Giấy chứng nhận cho người được cấp
nộp hồ sơ tại xã, thị trấn thì gửi Giấy chứng nhận Uy ban nhân dân xã, thị trấn để trao cho người rrtp tó ấy.
• Kiểm tra xác nhận vào sơ đồ nhà ở hoặc công xuy dựng (trừ trường hợp sơ dồ nhà ở hoặc công ty xây dựng đã có xác nhận của tổ chức có tư cách nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động đó
• Trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính il.it đối với nơi chưa có bản đồ địa chính;
•chuẩn bị hồ sơ kèm theo trích lục bản đồ địa
chính để Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy rlnli nhận dối với trường hợp được ủy quyền hoặc trình ủy nhân dân cấp tỉnh ký Giấy chứng nhận đối với tri ờ hợp không được ủy quyền;
• Trao Giấy chứng nhận cho người được cấp giấ