Bất động sản

Thời hạn cầm cố tài sản

Báo giá xây dựng rẻ tại TPHCM

Thời hạn cầm cố tài sản:
Thời hạn này được tính theo
thời hạn thực hiện nghĩa vụ dân sự được đảm bảo bằng cầm cố.
Quyền, nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng cầm cố:
a. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận cầm cô tài sản:
* Bên nhận cầm cô tài sản có các quyền sau đây:
– Yeu cầu người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật tài sản cầm cô phải trả lại tài sản đó;
– Yêu cầu bên cầm cô thực hiện việc đăng ký cầm cố, nếu tài sản cầm cô phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định cua pháp luật;
– Yêu cầu xử lý tài sản cầm cô theo phương thức đã thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật để thực hiện nghĩa vụ nếu bên cầm cố không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ;
– Được khai thác công dụng tài sản cầm cô và hưởng hoa lợi; lợi tức từ tài sản cầm cô nếu có thỏa thuận;
– Được thanh toán chi phí hợp lý bảo quản tài sản cầm cô khi trả loại tài sản cho bên cầm cô.
* Bên nhận cầm cô có các nghĩa vụ sau đây:
– Bảo quản, giữ gìn tài sản cầm cô như tài sản của chính mình;
– Không được bán, trao đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn tài sản cầm cố, nếu không được bên cầm cô đồng ý;
– Trả lại tài sản cầm cô khi nghĩa vụ bảo đảm bằng cầm cố chain dứt hoặc thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác;
– Bồi thường thiệt hại cho bên cầm cố, nếu lam mất hoặc hư hỏng tài sản cầm cố.
b. Quyền và nghĩa vụ của bên cầm cô :
* Bên cầm cô tài sản có quyền:
– Yêu cầu bên nhận cam cô đình chỉ việc sử dụng tài sản cầm cố, nếu do sử dụng mà tài sản cầm cô có nguy cơ bị mất giá trị hoặc giảm sút giá trị;
– Ỳeu cầu bên nhận cầm cô giữ tài sản cầm cô hoàn trả tài sản cầm cố sau khi nghĩa vụ đã được thực hiện; nếu bên nhận cầm cô chi nhạn giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản cầm cố, thì ỹêũ cầu hoàn lại giấy tờ đó;
– Yêu cầu bên nhạn cầm cô giữ tài sản cầm cố hoặc người thứ ba giữ tài sản cầm cố bồi thường thiệt hại xảy ra đối với tài sản cam cố.
* Bên cầm cố tài sản có các nghĩa vụ:
– Giao tài sản cho bên nhận cầm cố theo đúng thỏa thuận; nếu có giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tai sản cầm cô thì phải giao cho bên nhận cầm cô bản gổc giấy tờ đó, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
– Báo cho bên nhận cầm cố, nếu tài sản cầm cô phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.
– Thánh toán cho bên nhận cầm cố chi phí cần thiết để bảo quản, giữ gìn tài sản cầm cô trừ trường hợp có thỏa thuân khác.
– Trong trường hợp vần giữ tài sản cầm cố, thì phải bảo quản, không được bán, trao đổi, tặng cho, cho thuê cho mượn và chỉ được sử dụng tài sản cầm cô nếu được sự đồng ý của bên nhận cầm cố; nếu do sử dụng mà tài sản cầm cô có nguy cơ mat giá trị hoặc giảm sút giá trị, thì bên cầm cố không được tiếp tục sử dụng theo yêu cầu của bên nhận cầm cố.
5. Xử lý tài sản cẩm cố:
Khi đã đến hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên cầm cố tài sản
không thực hiện hoặc thực hiện nghĩa vụ không đúng thỏa thuận, thì tài sản cầm cố được xử lý theo phương thức do các bên đã thỏa thuận hoặc được bán đấu giá để thực hiện nghĩa vụ. Bên nhận cầm cố được ưu tiên thanh toán từ sô tiền bán tài sản cầm cố, sau khi trừ chi phí bảo quản, bán đấu giá tài sản.