Bất động sản

Thông tin dự án The Sun Avenue

Cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất;
Người sử dụng đất cố ý không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước;
Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết thời hạn;
Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn mười hai tháng liền; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn mười tám tháng liền; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn hai mươi bốn tháng liền;
Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án The Sun Avenue đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn mười hai tháng liền hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn hai mươi bốn tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa mà khônj: được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao (lất, cho thuê đất đó cho phép; 
Tổ chức được Nhà nước giao đất đế sử dụng vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng san, làm muối nhưng không sử dụng.
Khi xử lý việc chấm dứt góp vôn mà có một các trường hợp sau:
Trường hợp chấm dứt việc góp vốn theo quyết
cơ quan nhà nước có thẩm quyền do vi phạm về đất đai; Trường hợp chấm dứt việc góp vốn bằng quyền sử thời hạn sử dụng đất đã hết hoặc bên góp vốn sử dụng đất không còn nhu cầu tiếp tục sử t hì Nhà nước cho doanh nghiệp liên doanh tiếp tục nếu doanh nghiệp liên doanh chấm dứt hoạt Nhà nước thu hồi đất đó;
Trường hợp doanh nghiệp liên doanh hoặc bên bằng quyền sử dụng đất bị phá sản mà không nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền