Bất động sản

Thủ tục thực hiện dự án bất động sản Kim Phát

Trường hợp nào phải thực hiện thủ tục xin chủ trương châp thuận địa điểm cho phép đầu tư khi thực hiện thủ tục xin giao đât cho thuê đất để thực hiện các dự án bất động sản Kim Phát?
Khi thực hiện thủ tục xin giao đất cho thuê dất (V thực hiện các dự án bất động sản thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục xin chủ trương chấp thuận địa điểm cho phép đầu tư trong các trường hợp sau:
1. Chấp thuận địa điểm đầu tư: Xác lập trong trườnn hợp dự án đầu tư cần phải tiến hành thu hồi đất then theo quy định của pháp luật.
2. Cho phép đầu tư: Xác lập trong trường hợp khu đất thực hiện dự án đã được bồi thường giải phóng mặt bằng hoặc chủ đầu tư đã có quyền sử dụng đất, đấ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc đã thỏa thuận được với người đang sử dụng đất.
Câu hỏi 25: Đôi với dự án mà nhà đầu đượo phép tự thỏa thuận nhận chuyến nhượng quyềĩ) sử dụng đất theo quy định của pháp luật thì trướr khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, họ có phải tiến hành thủ tục xin châp thuận chú trương đầu tư không? Nêu được châp thuận chú trương đầu tư thì hồ sơ được lập như thê nào và cơ quan nào tiếp nhận?
Điều 28 Nghị định 84 2007 NĐ-CP và Mục VI Thôní-: tư liên tịch 14 2008 TTLT-BTC-BTNMT quy định:
1. Nhà đầu tư trước khi nhận chuyển nhượng quyền đất kèm theo chuyển mục đích sử dụng đất đế hiện dự án đầu tư phải có văn bản gửi ủy ban nhân cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dất để xin châp thuận về chủ trương đầu tư. Căn hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn 1ưực cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, ủy ilnn nhân dân cấp có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời tư bằng văn bản về việc chấp thuận hoặc không thuận chủ trương đầu tư; trong trường hợp không tluiận thì phải nêu rõ lý do.
Trường hợp được ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư thì nhà đầu tư nộp bộ hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử lất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (nếu bên nhượng là tổ chức kinh tế); tại Văn phòng đăng sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi
(nếu bên chuyển nhượng là hộ gia đình, cá nhân); có:
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
Dơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (trong đó thửa, tổng diện tích đất và hình thức nộp tiền
Trong thời hạn không quá bốn (04) ngày 1.1 việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đrtn ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ li trích sao hồ sơ địa chính; gửi số liệu địa chính đến quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; chỉnh lý girt chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp hoặc thực hiộ thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận. Trong hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhạn được thông báo nghĩa vụ tài chính, Văn phòng đăng kv quyền sử dụng đất hoặc úy ban nhân dân xã, thị trấn crt trách nhiệm thông báo cho bên chuyển nhượng và bỏn nhận chuyển nhượng thực hiện nghĩa vụ tài chính VII chuyển hồ sơ đến cơ quan tài nguyên và môi trường cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng để thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định, trước khi chỉnh lý hoặc cấp mới Giấy chứng nhận, chuyển số liệu địa chính của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất cho Sở Tài chính để làm cơ sở tính tiền sử dụng đất.

Bài viết khác